Stosowanie


Geomembrany PEHD są stosowane do:

  • budowy sztucznych zbiorników wodnych;

  • budowy rowów i zbiorników odwadniających / retencyjnych;

  • uszczelnień składowisk odpadów;

  • uszczelnień związanych z magazynowaniem i dystrybucją paliw;

  • kanałów i cieków wodnych;

  • wałów przeciwpowodziowych;

  • uszczelnień zbiorników na gnojowicę;

  • uszczelnień zbiorników betonowych, żelbetowych i stalowych;

  • uszczelnień placów pod recykling złomowanych pojazdów;

  • hydroizolacji elementów budowli mających kontakt z gruntem: fundamentów, przyczółków, ścian oporowych, tuneli komunikacyjnych itp.
Budowa składowisk odpadów jest wyjątkowo odpowiedzialnym i wymagającym zadaniem.

Zarówno projektowanie jak i wykonanie tego typu obiektów inżynierskich o szczególnym ryzyku ze względu na zagrożenie skażenia środowiska naturalnego (wydostanie się substancji niebezpiecznych) wymaga użycia w sposób odpowiedzialny odpowiednich geosyntetyków o określonej jakości i parametrach. Ich produkcja winna być poddana najbardziej rygorystycznym reżimom jakościowym.

Geomembrany PEHD są obecnie najwłaściwszym materiałem do uszczelnienia składowiska,  ze względu na właściwości fizyczne i  obojętność na działanie powstających gazów i odcieków.


1. Drenaż 2. Rury do odbioru gazu ze składowiska, 3. Geomembrana PEHD 4. Geowłóknina 5. Drenaż do odprowadzania wód opadowych, 6. Drenaż opaskowy 7. Warstwa humusu 8. Warstwa nasypowa  9. Geomembrana PEHD 10. Geowłóknina, 11. Warstwa filtracyjna, 12. Drenaż.